Statut

STATUT STOWARZYSZENIA "RAZEM ŁATWIEJ" Rozdział I.  Postanowienia ogólne § 1
 1. Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie i pomoc potrzebującym ludziom w różnych sytuacjach życia codziennego.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • 2
 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich jak również w krajach Azji i Ameryki.
 3. Siedzibą władz jest miasto Szczecin.
 • 3
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały , obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
 • 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń i organizacji o podobnym celu działania.
 • 5
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy ogółu członków.
 2. Działalność stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
 3. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
 4. Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników i zawierania umów w celu prowadzenia działalności statutowej.
 • 6
Stowarzyszenie może używać pieczątki i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • 7
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział II. Cele i środki działania § 8
 1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych aby mogły funkcjonować i godnie egzystować we wszystkich obszarach życia społecznego
 2. Cel ten Stowarzyszenie osiąga poprzez między innymi:
  1. Edukację na rzecz rozwoju statutowego
  2. Ułatwianie dostępu do wszystkich obszarów życia gospodarczego, społecznego i politycznego
  3. Współpracę i wymianę międzynarodową
  4. Działania na rzecz ochrony praw kobiet i mężczyzn i osób niepełnosprawnych i pomoc w przeciwdziałaniu wszelkiej dyskryminacji
  5. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez: pomoc w pozyskaniu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
  6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
  7. Wspieranie młodzieży w dostępie do przedstawicielstw młodzieżowych i uczestnictwie młodzieży w procesach decyzyjnych
  8. Działalność opiekuńcza nad osobami starszymi z wyżywieniem w oparciu o obiekty powierzone przez Miasto bądź Województwo
  9. Edukacja, informacja i pomoc w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
  10. Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom
  11. Tworzenie i realizacja programów wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych
  12. Wspieranie poradnictwa rodzinnego
  13. Prowadzenie działalności informacyjno-publicystycznej
  14. Organizacja działalności samokształceniowej i samopomocowej
  15. Współpraca z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele.
  16. Działanie w obszarze ustawy o organizacjach pożytku publicznego
  17. Doradztwo i marketing.
  18. Błyskawiczna usługa pomocy na telefon w razie konieczności pomocy czy to dotyczącej zdrowia, opieki nad dzieckiem lub osobom starszą, pomocy przy zakupach, szyciu, układaniu włosów itp.
  19. Transport osobowy.
  20. Pomoc i doradztwo prawne
  21. Pomoc przy zwiedzaniu i wyznaczaniu ciekawych tras turystycznych, obiektów turystycznych
  22. Pomoc i towarzyszenie przy odwiedzaniu obiektów sakralnych
  23. Opieka nad grupami lub indywidualnymi osobami
  24. Stałe bądź doraźne czyszczenie nagrobków na cmentarzu, sprzątanie wokół grobu, zapalanie zniczy, poprawianie napisów na nagrobkach.
  25. Ułatwianie dostępu do tanich materiałów użytku domowego i odzieży osobistej
  26. Pomoc w tłumaczeniach i sporządzaniu pism, przepisywanie tekstów.
  27. Nauka języków obcych grupowa i indywidualna.
  28. Pomoc w obsłudze komputerów PC i sieci komputerowych, a także w tworzeniu stron internetowych
  29. Pomoc w przygotowaniu diet dla osób chorych bądź diet niskokalorycznych w celu pozbycia się zbędnych kilogramów.
  30. Pomoc przy sprzątaniu, koszeniu trawy, myciu okien itp.
  31. Organizacja imprez okolicznościowych w plenerze i pomieszczeniach zamkniętych.
  32. Usługi kurierskie.
  33. Drobne usługi księgowe wraz z doradztwem.
  34. Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych.
  35. Drobne usługi remontowe.
  36. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Działalność statutowa nieodpłatna dotyczy punktów: I, II III, IV ,V, VII ,IX, X, XI ,XII, XIII, XIV, XV, XVI ,XX, XXI, XXV, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI.
 4. Działalność odpłatna dotyczy punktów : VI, VIII, XVII, XVIII, XIX, XXII,XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXV.
 • 9
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez formy dozwolone prawem, a w szczególności poprzez:
 2. prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
  1. organizowanie imprez kulturalnych i wycieczek krajoznawczych,
  2. organizowanie kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji,
  3. organizowanie obozów wypoczynkowych, integracyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku,
  4. udzielanie pomocy przez prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej, grup wsparcia oraz terapeutycznych,
  5. doradztwo zawodowe
  6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków,
  7. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
  8. wydawanie biuletynu informacyjno-publicystycznego
  9. tworzenie punktów doradczych, informacyjnych i wsparcia
Rozdział III.  Członkowie, ich prawa i obowiązki § 10 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 lat,
  • złożyła wypełnioną deklarację członkowską,
  • uzyskał pozytywną opinię co najmniej trzech członków Stowarzyszenia, w tym jednego członka założyciela Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel polski jak również osoba nie będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkująca poza granicami kraju.
 3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 • 12
Członek zwyczajny ma prawo :
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
 5. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki.
 6. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • 13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Przyczynianie się swoją postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 5. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
 6. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt. 3-6 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia i wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
 • 15
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 • 16
Rejestr członków prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
 • 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
  2. wykreślenia przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, z powodu nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia lub niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu.
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
  4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu, z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
  6. śmierci członka.
 2. Członkostwo w Stowarzyszenie ulega zawieszeniu na skutek:
  1. uzasadnionego wniosku członka, zgłoszonego na piśmie.
  2. skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, do czasu jego uprawomocnienia się.
  3. ciężkiej i długotrwałej choroby uniemożliwiającej działanie w Stowarzyszeniu.
 • 18
 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie Członków, pozbawiony jest praw określonych w § 12 pkt. 1,2,4,6.
Rozdział IV.  Organy Stowarzyszenia § 19
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata. Członkowie wybrani do władz mogą tę samą funkcje pełnić przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Na uzasadniony wniosek członka stowarzyszenia dopuszcza się głosowanie tajne po uprzednim jawnym przegłosowaniu tego wniosku zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku głosowania tajnego wybiera się komisję skrutacyjną, do której zadań należy przygotowanie kart do głosowania, przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu.
 • 20
 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w Trakcie kadencji skład osobowy władz uzupełnia się spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów z tym.
 2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 • 21
 1. Jednostkami terenowymi stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Władzami oddziału są :
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 • 22
 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa cztery lata ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te samą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich Władz wybieralnych Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (kworum).
 • 23
W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka Władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest z pośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.
 • 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • 25
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający
 • 26
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie : Przewodniczący, Sekretarz, członkowie.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków, nie wchodzą do Prezydium Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących Władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.
 • 27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalanie programu i głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 6. skreślanie i wykluczane członków zwyczajnych i wspierających
 7. nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych przepisów wewnętrznych.
 12. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
 14. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 15. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń.
 • 28
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarządu zawiadamia o najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 • 29
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 30
 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
 2. Zarząd składa się 3 członków.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu jawnym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub na wniosek 2 członków Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 • 31
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia.
  2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
  3. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
  4. powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek - oddziałów określanie ich terenu działania oraz siedziby
  5. koordynowanie działalności jednostek terenowych
  6. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia
  7. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych
  8. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu w szczególności regulaminów zarządów oddziałów
  9. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
  11. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
  12. sporządzanie sprawozdań z działalności.
  13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego.
  14. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, powoływania i likwidacji samodzielnych jednostek gospodarczych, a także przejmowania i zbywania udziałów w innych jednostkach gospodarczych.
  15. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu
  16. opracowywanie projektów, planów oraz kosztorysów działalności, sprawozdań i rozliczeń finansowych,
  17. nadzorowanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą,
  18. delegowanie członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w jednostkach gospodarczych, w których Stowarzyszenie posiada udziały.
 2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej. Uchwała taka musi być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zebraniu.
 3. Prezes lub dwóch Wiceprezesów (łącznie) Zarządu mają wyłączną kompetencję do reprezentowania Stowarzyszenia i działania na zewnątrz w jego imieniu.
 • 32
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać wymogi określone w art.. 20 pkt ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • 33
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
  3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 • 34
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom.
 5. Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
Rozdział V Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze § 35
 1. Dla sprawnej działalności realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje Oddział w myśl zasad określonych w § 3 i 21 ust.1 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku gdy
  1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebności członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż trzy miesiące
  2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 • 36
 1. Władzami Oddziału są władze określone w§21 ust. 2
 2. Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio
Walne Zebranie Członków Oddziału § 37
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
  2. z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.
 • 38
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
 1. Uchwalanie programów działania oddziałów,
 2. Wybór i odwoływanie prezesa i członków władz oddziału,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.
 • 39
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamia członków o dacie jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed terminem .
 2. Postanowienia § 26 ust. 2,3,4,5 stosuje się odpowiednio.
 • 40
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Zarządu Głównego,
  3. na wniosek Głównej Komisji rewizyjnej lub Komisji rewizyjnej Oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków oddziału
 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust.1 pkt b
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie i trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami z powodu których zostało zwołane.
 5. Postanowienia § 28 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Oddziału § 41 Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.
 • 42
 1. Zarząd oddziału składa się z trzech członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 • 43
 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Walnego zebrania Członków Oddziału,
  2. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
  4. organizowanie działalności gospodarczej Oddziału oraz nadzór i kontrola nad ta działalnością,
  5. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
  6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie,
  7. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
  8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez: Prezesa i dwóch Wice Prezesów.
Komisja Rewizyjna Oddziału § 44
 1. Komisja rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków : Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członka.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
  1. kontrola działalności Zarządu Oddziału,
  2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
  3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z działalności statutowej i finansowej Oddziału,
  4. zgłaszanie Zarządowi głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
  5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.
Rozdział VI.  Majątek Stowarzyszenia. § 45
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. wpływy z działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 poz. 873 z 2003r.) Art. 20 pkt.7.
 • 46
 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają:
  1. do kwoty 10.000 złotych jedna osoba ze składu Zarządu,
  2. powyżej kwoty 10.000 złotych dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Księgowy Stowarzyszenia łącznie.
 2. Kwota określona w pkt. 1 podlega waloryzacji jeden raz w roku o wskaźnik inflacji podawany przez GUS.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do świadczenia woli w sprawach majątkowych.
Rozdział VII.  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia § 47
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej, realizującej zbliżone cele jak Stowarzyszenie.
Przyjęty w dniu 18.05.2005 r. Zmian dokonano w dniu 02.11.2007 r.